Tela IS Petnica

Formalno

Istraživačka stanica Petnica je nezavisna neprofitna organizacija registrovana kao udruženje građana. Najviše upravno i kontrolno telo Stanice je Skupština IS Petnica. Skupština IS Petnica imenuje članove Upravnog odbora kao operativnog upravnog i nadzornog organa. Radom IS Petnica operativno rukovodi direktor sa dva direktora sektora.

Članstvo u IS Petnica je dobrovoljno i član može biti svaka punoletna osoba koja prihvata i poštuje ciljeve definisane Statutom i Statut IS Petnica, a koja je učestvovala u organizaciji i realizaciji programa koje je organizovala IS Petnica
i/ili čiji je rad od posebnog značaja za Stanicu.

Ispunite zahtev za članstvo

Statut IS Petnica

Skupština

Spisak članova

Poslovnik

Predsednik Skupštine: dr Nemanja Martinović, Itekako Software Development

Potpredsednik Skupštine: prof. dr Oliver Tošković, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Poziv – vanredna sednica 28.3.

Upravni odbor

Upravni odbor Istraživačke stanice Petnica konstituisan je 13. septembra 2023. godine, sa mandatom od tri godine. Upravni odbor čine:

Bojana Mićić, Univerzitet u Beogradu, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju (predsednica UO)

Dr Antun Balaž, Institut za fiziku-Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju (potpredsednik UO)

Nataša Marković, Istraživačka stanica Petnica (sekretarka  UO)

Prof. dr Aleksandar Baucal, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Dr Mateja Bošković, Nemački elektronski sinhrotron, Hamburg

Dr med. Ognjen Milićević, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet i HTEC group

Dr Miloš Savić, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

Dragana Slavković, Saobraćajni institut CIP

Aleksa Tešić, Tenderly d.o.o.

Kontakt: uo@petnica.rs

Poslovnik

Odluke

Programski savet

Programski savet je stručno i konsultativno telo Stanice, koje se stara o kvalitetu sadržaja i realizacije programa Stanice. Imenovan je na sednici Upravnog odbora od 25-26. septembra 2023. godine, a čine ga:

Prof. dr Dragica Pavlović Babić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet (predsednica Programskog saveta)

Dr Ana Černok, Univerzitet u Trstu, Departman za matematiku i geonauke

Jelena Gledić, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Ivan Glišin, Generali osiguranje

Dr Danijela Marković, Francuski nacionalni centar za naučna istraživanja

Prof. dr Slobodan Marković, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Prof. dr Anđeljko Petrović, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

Prof. dr Tanja Petrović, Univerzitet u Novoj Gorici, Fakultet za humanistiku i Naučno-istraživački centar Slovenačke akademije nauka i umetnosti

Dr Marko Simonović, Univerzitet u Firenci, Departman za fiziku i astronomiju

Organi poslovođenja

Direktor: Do izbora direktora, a u skladu sa članom 31 Statuta ISP, Stanicom rukovodi Upravni odbor.

Programski direktor: dr Stanislav Milošević

Tehnički direktor: Srđan Janev

Vođenje programa ISP:

Za jedan broj naučnih oblasti koje IS Petnica pokriva svojim obrazovnim programima postoje posebne stručne komisije sastavljene od profesionalnih naučnih radnika i univerzitetskih nastavnika. Ove komisije raspravljaju i odlučuju o pitanjima tema i sadržaja obrazovnog rada, opreme i materijalnih uslova za odgovarajuće oblasti, izbora stručnih saradnika, predavača i sl.