Programi za srednjoškolce

Programi za srednjoškolce

Programi namenjeni učenicima srednjih škola predstavljaju glavninu obrazovnih aktivnosti u Petnici. ISP ima uspostavljene kontakte sa nekoliko stotina škola u Srbiji (kao i sa jednim brojem škola u Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji, Crnoj Gori, i Bosni i Hercegovini) preko kojih početkom svake školske godine informišemo najzainteresovanije učenike. Informacija o programima ISP dostupna je učenicima i direktno, preko sredstava informisanja, interneta i društvenih mreža.

Polaznik svoj rad u Petnici započinje na tzv. Zimskom seminaru – prvi u godišnjoj seriji od 3 do 5 programa koje će svaki od pozvanih imati mogućnost da pohađa. Zimski seminari su prvenstveno teorijskog tipa, traju 6-7 dana i sadrže veoma intenzivan program predavanja, razgovora i vežbi, uključujući i proveru predznanja polaznika. Osnovni cilj ovih Seminara je da polaznici budu upoznati sa svim stranama naučne discipline za koju su se opredelili.

Nakon Zimskih seminara, najzainteresovanijima među polaznicima pruža se prilika da pohađaju Prolećne seminare. Oni su metodoloskog karaktera i održavaju se u periodu april-maj. Glavne teme ovih seminara su vezane za probleme postavke i sprovođenja eksperimenta, tehnike obrade i prezentacije rezultata.

Posle Prolećnih, na redu su Letnji naučni kampovi (jun-avgust) gde je težište rada na realizaciji pažljivo odabranih samostalnih istraživačkih projekata kroz koje polaznici imaju šansu da upoznaju principe, ali i teškoce realnog procesa naučnog istraživanja.

Tokom jeseni, za srednjoškolce koji su pohađali Letnje kampove, organizuju se Jesenji seminari iz različitih tema i oblasti koje ne moraju imati veze sa oblastima prethodnih seminara, već mogu zalaziti i u domene tehnike, kulture, umetnosti, novinarstva, ekonomije itd.

Učesnici letnjih kampova mogu sa svojim izveštajima i stručnim radovima konkurisati za učešće na godišnjoj Konferenciji (decembar). Radovi koji na osnovu kvaliteta i originalnosti budu izabrani predstavljaju se na Konferenciji i publikuju u posebnom Zborniku radova.

Kako se prijaviti?

Prijavljivanje na programe za srednjoškolce se odvija tokom oktobra meseca, za programe u narednoj godini.

Učenik se ne prijavljuje za temu ili konkretan seminar. Pošto dobro prouči naš sajt i prijavnu dokumentaciju gde su navedeni sadržaji (teme/oblasti) rada Stanice, potrebno je da u svojoj biografiji i u upitniku navede oblastiteme- probleme-predmete za koje je zainteresovan. Veoma je poželjno da tih oblasti bude više. Stručni tim Stanice će izabrane kandidate pozvati na program za koji proceni da učeniku najviše odgovara.

Kao pomoć u pisanju autobiografije mogu poslužiti i pitanja u ovom dokumentu.

Važno je da učenik upitnik samostalno popuni! Odgovarajući deo formulara mora proučiti i potpisati roditelj ili staratelj! Bez ovoga formular se neće uzimati u razmatranje!

Obavezno uz popunjen formular dostaviti:

  • detaljno mišljenje predmetnog nastavnika o učenikovom uspehu, radu, sklonostima itd. Pod predmetnim nastavnikom mislimo na nastavnika iz predmeta najbližih oblastima za koje se učenik opredeljuje. Prednost u razmatranju davaće se preciznim i kritičkim mišljenjima. Ukoliko postoje bilo kakve smetnje koje mogu uticati na učenikovo uspešno uključivanje u seminare, od nastavnika očekujemo da to navede.
  • detaljnu autobiografiju učenika koju učenik samostalno piše (čitko, najbolje otkucano) po tezama iz formulara prijave.
  • esej (pisani sastav) na jednu od nekoliko ponuđenih tema iz formulara za prijavljivanje.Esej otvara prostor da učenik ispolji svoju maštu, kreativnost, pismenost i osećaj za rangiranje stvari po važnosti.
  • učenici koji su već pohađali letnje seminare za srednjoškolce u Petnici i prijavljuju se za istu oblast, u dogovoru sa rukovodiocem programa, dostavljaju predlog(e) projek(a)ta.

Ukoliko škola ima psihologa, cenićemo njegovo stručno mišljenje, ali samo ako je precizno i konkretno i bez uopštenih formulacija po uputstvu koje im šaljemo posebnim pismom. Molimo da ovo mišljenje bude dostavljeno direktno IS Petnica, a ne preko učenika.

U obzir dolaze i učenici koji su i ranijih godina bili prijavljivani za programe u Petnici, bez obzira da li su tada bili pozvani ili ne. Predlažemo školama da prijavni upitnik (koji je deo ovog programa) kopiraju sa obe strane u onoliko primeraka koliko učenika nameravaju prijaviti, a da jedan formular istaknu na javnom i vidnom mestu.

Nakon prijema prijava, izvršiće se izbor kandidata za zimske seminare i oni će o tome biti obavešteni na kućne adrese, do kraja decembra. Prilikom izbora, stručni tim Stanice pregledaće prispelu dokumentaciju o svakom kandidatu. Nekompletna, uopšteno pisana, štura dokumentacija najčešći je razlog eliminacije kandidata. Od učenika koji su ranije bili polaznici Stanice očekujemo i dokaze o samostalnom radu izvan Stanice u proteklom vremenu.

Treba imati u vidu da je broj mesta ograničen – svi kandidati ne mogu biti primljeni. Ovo učenici moraju znati pre prijavljivanja.

Uredno popunjene i overene prijave sa pratećim dokumentima moraju stići u Stanicu do termina navedenog na prijavnom formularu.

Broj učesnika na seminarima je ograničen, pa pristigle prijave podležu selekciji. Selekcija je složena procedura u kojoj učestvuje nekoliko desetina saradnika i radnika IS Petnica. Svaku prijavu nezavisno pregleda i po preciznim kriterijumima nezavisno ocenjuje više članova selekcione komisije.

Nakon obavljenog izbora, Istraživačka stanica će izabrane učenike pozvati na odgovarajuće seminare, vodeći računa o iskazanom užem interesovanju i predznanju.

Od učesnika se očekuje da poštuju interna pravila o ponašanju i radu sa kojima se upoznaju odmah po dolasku u Petnicu. Učenici koji se ne budu pridržavali ovih pravila mogu biti udaljeni sa programa.

Za seminare koji se organizuju tokom školske godine, od škola se očekuje da opravdaju izostanke učenika sa nastave.