Programi za srednjoškolce 2024. godine

Tokom 2024. godine, u IS Petnica se održavaju seminari sledećih programa za srednjoškolce:

ARHEOLOGIJA

Program

Osnovna odlika obrazovnog modela Programa arheologija usmerena je na sticanje novih saznanja i ličnog usavršavanja učesnika u domenu izučavanja ljudskih zajednica i kultura od daleke praistorije do savremenog doba. Pored upoznavanja sa osnovama arheološke nauke, metodama i tehnikama terenskog, kabinetskog i laboratorijskog rada, vođenja dokumentacije, kao i primene savremenih tehnologija u arheološkim istraživanjima, model rada forsira multidisciplinarni pristup rešavanja niza istraživačkih problema. Aktivnosti se realizuju kroz teoretska predavanja i u najvećem obimu praktične radionice u kojima učesnici zajedno stiču određena iskustva u istraživačkim procesima, očuvanju i prezentaciji kulturnih dobara, kao i mogućnostima primene i korišćenja naučnih metoda i tehnika iz gotovo svih naučnih disciplina. Poseban akcenat aktivnosti odnosi se i na pružanje prilike učesnicima za realizaciju konkretnih istraživačkih problema uz primenu metodologije profesionalnog naučnog rada i stručne pomoći od strane naših saradnika. Kroz ovakvu naučnu igru učesnici mogu dobiti jasnu predstavu kako izgleda put do novih saznanja i kako izučavanje čoveka nema naučnih granica.

Pratite naše aktivnosti i na: https://www.instagram.com/ahlpetnica/, ahl.petnica.rs i https://www.facebook.com/isparheologija

Rukovodioci: Vladimir Pecikoza i Ana Tripković

Vladimir Pecikoza

U Petnici sam se prvi put pojavio na proleće 1990. godine na programu koji je Andrej Starović organizovao za učenike osnovnih škola posebno zainteresovane za oblast arheologije. Od tog perioda do 1992. godine dolazio sam u Petnicu i učestvovao na više različitih aktivnosti na programu arheologije kako za srednjoškolce, tako i za studente. Od 1992. godine učestvovao sam na programima arheologije i antropologije, kao i na terenskim aktivnostima Trešnjica, Rajac, Divčibare, Družetić, Židovar i sl. Nakon upisa arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, 1996. godine, postajem student saradnik isključivo na programu arheologija, a potom od 2004. godine i stručni saradnik. Profesionalno sam angažovan u IS Petnica, na poziciji rukovodioca programa arheologija i odeljenja društvenih nauka od 2006. godine. Sa preko 100 arheoloških programa bio sam i rukovodilac Škole primenjene fotografije, kao i nekoliko multidisciplinarnih petničkih programa.

 

 

Ana Tripković

U Istraživačku stanicu Petnica ušetala sam još 1994. kao znatiželjna polaznica seminara arheologije. Iskustvo i utisci koje sam tada stekla bili su neočekivano presudni u izboru mog životnog puta i profesije. Ubrzo sam upisala i studij arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu gde sam razvila uža interesovanja prema praistoriji, studijama materijalne kulture i naseobinskoj arheologiji. Znanja stečena tokom studija primenjivala sam kao mlađa saradnica na seminarima arheologije u Petnici, a kao studentkinja doktorskih studija vraćala sam se Petnici povremeno, kao predavač i prijatelj. Nakon dve decenije rada u arheologiji, sa iskustvom učešća u domaćim i međunarodnim projektima, istraživanje prošlosti za mene je i dalje inspiracija i izazov. Smatram da je važno sve mlade, radoznale i zainteresovane osobe upoznati sa disciplinom poput arheologije, koja proučava prošlost, promišlja sadašnjost i pomaže osmišljavanju puteva u budućnost.

ASTRONOMIJA

Program

Poput većine programa u ISP, program našeg seminara je metodološki podeljen na dva grupe koje čine, mlađi (AST 1) odnosno stariji polaznici/e (AST 2).

AST 1 je namenjen polaznicnima/ama koji se prvi put susreću sa Astronomijom (možda i Petnicom). Kroz 3 seminara u toku godine, učesnici/e treba da se upoznaju sa osnovnom metodologijom, terminima i metodama kojima se pristupa u astronomiji (da budemo iskreni pod ovim mislimo da se radi matematika, matematika, i opet matematika zatim fizika i programiranje, a tu naravno ima vremena i za posmatranja, eksperimentalne vežbe i naravno nama najdražu obradu podataka). Programe nekih seminara koji su odrađeni ove godine možete videti na našoj veb prezentaciji.

AST 2 pohađaju polaznici/e koji su nakon Astronomije 1, odlučili da narednu godinu provedu u Petnici izrađujući svoj prvi istraživački rad, poznatiji kao „projekat“. Većina vremena na seminarima Astronomije 2 je povećena upravo izradi projekta, ali pored rada na projektima polaznici/e imaju priliku i da čuju predavanja stručnih saradnika/ca koji se bave nekom od mnogih astronomskih i astrofizičarskih disciplina. Ova predavanja su bitna jer vam mogu pomoći kako u izradi svog istraživanja tako i u odabiru teme za narednu godinu

Pratite naše aktivnosti i na: https://isp-ast.com/, https://www.instagram.com/ast.petnica/ i https://www.facebook.com/astpetnica/

Rukovoditeljke: Vesna Milošević i Teodora Srećković

BIOLOGIJA

Program

Na programu biologije u Istraživačkoj stanici Petnici, polaznici imaju priliku da se kroz intenzivan teorijski i praktičan rad upoznaju sa velikim spektrom disciplina u okviru biologije. U prvoj godini, polaznici na zimskim seminarima slušaju predavanja iz oblasti citologije, molekularne biologije, botanike, zoologije, ekologije, evolucije i slično, i upoznaju se sa osnovama terenskog rada. Na vežbovnim seminarima kroz razne vežbe u laboratoriji, iz oblasti mikrobiologije, fiziologije biljaka, molekularne biologije, kao i kroz terenski i laboratorijski rad iz oblasti botanike, zoologije, mikologije, upoznaju sa metodologijom i principima rada, kao i sa eksperimentalnim dizajnom. Nakon prolaska kroz prvi ciklus seminara, koristeći stečena znanja, prijavljuju se ponovo u drugu godinu sa sopstvenim predlogom projekta, koji do kraja te godine realizuju uz mentorstvo stručnih i mlađih saradnika.

Pratite naše aktivnosti i na https://www.instagram.com/biologija_petnica/

Rukovoditeljke: Ana Graovac i Teodora Martić

Ana Graovac

Prvi put sam polaznik u Petnici bila 2016. na seminaru kombinovanih nauka (ALL), nakon čega sam dve godine bila polaznik na seminaru biologije. Od 2018. godine sam saradnica na biologiji, od 2021. i na ALL-u. U 2023. postala sam rukovoditeljka programa biologije. Paralelno sa time, upisala sam i završila Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, modul biologija, i upisala master na istom fakultetu, na modulu ekologija. Interesuju me konzervaciona biologija i ekologija, očuvanje biodiverziteta i zaštita životne sredine, a trenutno se najviše bavim istraživanjem slepih miševa. Planinarim, pećinarim i bavim se drugim terenskim aktivnostima najviše. Dugogodišnje iskustvo u Petnici je imalo veliki uticaj na mene i oblikovalo me u mladu biološkinju/naučnicu koji sam danas (ili koja tek treba da budem), tako da bih volela da dam svoj doprinos ovom seminaru i njegovim trenutnim i budućim polaznicima.

 

 

Teodora Martić

U Petnicu sam prvi put došla 2016. godine kao polaznik seminara biologije, a 2018. učestvujem na Letnjoj naučnoj školi kao mlađi saradnik. Na matičnom programu biologije postajem saradnik 2019. godine sa upisom fakulteta. Ulogu rukovodioca dobijam 2023. godine, koja je ujedno i poslednja godina mojih osnovnih studija na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, modul molekularna biologija i fiziologija. Nakon završenih studija planiram da upišem master iz oblasti fiziologije na istoimenom fakultetu. Petnica je mesto gde sam shvatila da je nauka ono čime želim da se bavim u budućnosti. Nadam se da ćemo kroz organizaciju i realizaciju seminara biologije uspeti našim polaznicima da približimo svet biologije kao nauke.

BIOMEDICINA

Program

U sklopu programa Biomedicine se tokom ove godine organizuju seminari za mlađe i starije polaznike.

Mlađi polaznici, koji su prvi put došli na program Biomedicine, zakoračuju u uzbudljivi svet biomedicinskih nauka. Kroz brojna predavanja i teorijske zadatke, mlađi polaznici stiču znanja iz različitih oblasti, poput fiziologije, molekularne biologije i biohemije. Opremljeni ovim znanjem, mogu uspešno da razumeju i izvode neke od najbitnijih eksperimentalnih tehnika u laboratoriji.

Mlađi polaznici, posle savladane prve godine na programu Biomedicine, postaju stariji polaznici. Stariji polaznici imaju zadatak da osmisle sopstveni eksperimentalni projekat, koji će izvesti u laboratorijama u Petnici. Takođe, pored rada na svojim projektima, stariji pozanici imaju priliku da unaprede stečeno znanje predavanjima iz bioinformatike, genetike, enzimologije, biomedicinskog inženjeringa i još mnogo toga. U toku ove godine, stariji polaznici pokazuju svoje znanje, kreativnost i upornost i osmišljavaju i izvode svoje projekte.

Na seminarima Biomedicine, polaznici stiču dragoceno znanje i iskustvo u laboratoriji. Takođe, kroz druženje, kreativne aktivnosti i tribine, upoznaju se sa novim idejama i stiču nezamenjiva prijateljstva i poznanstva.

Pratite naše aktivnosti i na https://www.instagram.com/petnicabmd/

Rukovoditeljke: Marija Đukić i Jovana Jevdosić

Marija Đukić

U Petnicu sam kao polaznik došla 2015. godine na Letnju naučnu školu. Svoje polazničko iskustvo nastavljam na seminaru biomedicine od 2017. godine, gde posle četiri godine postajem angažovana kao saradnica, a od 2023. rukovoditeljka zajedno sa Jovanom. Studentkinja sam treće godine Biohemijskog inženjerstva i biotehnologije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Posebno sam zainteresovana za primenu enzima u biotehnologiji i tkvini inženjering. Cilj nam je da našim programom približimo polaznicima molekularne i biohemijske osnove fizioloških procesa u živim organizmima, kao i da ih kroz različita predavanja i tribine zainteresujemo za istraživački rad i podstaknemo na kritičko razmišljanje.

 

 

 

Jovana Jevdosić

U IS Petnica sam prvi put došla na program Biomedicine kao mlađi saradnik 2021. godine. S obzirnom na to da nisam bila polaznik i da smo tada imali četiri spojena seminara, moj prvi susret sa Petnicom je bio „vatreno krštenje”. Nakon dva fantastična ciklusa, zajedno sa Marijom Đukić sam 2023. godine postala rukovodilac seminara.

U slobodno vreme sam student Biohemije na Hemijskom fakultetu i Inženjerstva materijala na Tehnološko-metalurškom fakultetu. Moja interesovanja su usmerena ka inženjerstvu tzv. tvrdih tkiva i hrskavice, zbog čega mi je bilo neophodno da dopunim znanja sa biohemije inženjerskim predmetima.

Seminar Biomedicine bih pre svega opisala kao prostor bez predrasuda i utočište svima koji žele da izučavaju ljudski organizam na molekulskom nivou (u fiziološkom i patološkim stanjima). Moj glavni cilj je da kroz predavanja i tribine polaznicima približim mogućnosti biomedicine kroz prizmu inženjerstva materijala i šire.

DIZAJN

Program

Živimo okruženi dizajnom, vizuelnim porukama, predmetima, u vremenu kad dizajn određuje naš sistem vrednosti, stavove, navike, pripadnost društvenim grupama. Zar nije važno da znamo šta je dobar dizajn, i kako se do njega dolazi? Kroz kombinaciju teoretskih predavanja, prezentacija slučaja i praktičnih radionica polaznici se uče dizajnerskom razmišljanju, metodologiji, procesima i kreativnim veštinama.

Program dizajna se realizuje najčešće kroz dva seminara (zimski i letnji) na kojima zajedno učestvuju novi i stari polaznici. Svi seminari se realizuju uz pomoć brojnih stručnih saradnika koji dolaze iz sfera dizajna, arhitekture, ili sveta multimedija. Neki od njih su predavači na visokoškolskim ustanovama u zemlji i regionu, dok su ostali tek na početku svog razvojnog puta ili još uvek na studijama. Programi su osmišljeni kao dinamična kombinacija teorije i praktičnih vežbi – radionica kroz koju se polaznici upoznaju prvo sa tim šta je uopšte dizajn i vizuelna pismenost, a potom sa različitim aspektima dizajnerske prakse sa akcentom na kritičko sagledavanje pozicije dizajna u savremenom društvu.

Početni, zimski seminar koncipiran je kao kombinacija predavanja (teorijskih i studija slučaja) i radionica na temu dizajna, arhitekture i umetnosti. Simuliranje mentorskog iskustva, kroz hibridni format koji predviđa simultano sprovođenje nekoliko aktivnosti u manjim grupama. Seminar ima za cilj da polaznike uputi u pomenute oblasti, da im uvid u osnovni jezik dizajna, pokaže kako dizajneri razmišljaju, i kako izgleda radni proces u kreativnim projektima.
Letnji seminar je posvećen daljem razvoju veština i znanja svakog polaznika kao i razvijanju sposobnosti rada u timovima na kreativnim projektima. Seminar je organizovan tako da su polaznici podeljeni u grupe. Svaka grupa predstavlja jedan kreativni tim – dizajn studio koji ima za zadatak da osmisli svoje ime i vizuelni identitet, kao i da dizajnerski obeleži svoj radni prostor. Cilj letnjeg seminara je da polaznici kroz seriju predavanja, istraživanja zadate teme, rade na realizaciji projektnog zadatka. Projektni zadaci na letnjem seminaru su koncipirani tako da svi polaznici prođu kroz pažljivo postavljene metodološke korake: uvodno predavanje, kreativni brief, istraživanje, koncept, skiciranje, prezentaciju koncepta, razradu i idejna rešenja, finalizaciju, produkciju i završnu prezentaciju. Pored glavnog projekta polaznici u prvoj polovini seminara prolaze kroz seriju različitih kreativnih vežbi manjeg obima, radionica sa gostujućim predavačima, diskusija nakon filmskih projekcija i ličnih prezentacija, koje se bave različitim dizajnerskim sadržajima. Neke od tema kojima smo se bavili na seminarima tokom godina su dizajn tipografije, produkt dizajn, web dizajn, dizajn infografika, konceptualna umetnost, dizajn eksperimentalne publikacije, dizajn prostornih instalacija i performans.

Pratite naše aktivnosti i na https://www.instagram.com/petnicadizajn/ 

Rukovoditeljke: Katarina Stanojlović i Jovana Vuijčić

DRUŠTVENO-HUMANISTIČKE NAUKE

Program

Program društveno-humanističkih nauka je multidisciplinarni jednogodišnji program, koji za cilj ima da upozna polaznike sa time: Šta su društvene nauke a šta humanistika? Čime se one sve bave? Kojim metodama se one koriste? Kako proučavati društvo? Kako proučavati kulturu?

Osim povezivanja postojećih programa ISP, seminar društveno-humanističkih nauka posebnu pažnju pridaje onim oblastima koje nisu u potpunosti pokrivene postojećim programima ISP, poput: istorije i teorije književnosti, istorije umetnosti, sociologije ili antropologije.

Tokom zimskog seminara, osim predavanja, polaznici imaju priliku da kroz praktični rad teoriju pretvore u praksu – odnosno da sami uvide kako izgleda početni korak u jednom istraživačkom postupku, putem tumačenja pojedinačnih i „krovnih“ pojmova, iz različitih društveno-humanističkih disciplina.

Letnji seminar je tematski. Sagledavanjem jedne teme iz ugla više društveno-humanističkih disciplina, polaznici imaju priliku da uvide kako izgledaju multidisciplinarnost i interdisciplinarnost u društveno-humanističkim naukama. Kroz različite radionice, polaznici – uz pomoć stručnih predavača, imaju priliku da primene metodologiju pojedinih disciplina na primerima koji odgovaraju temi seminara. U 2022. godini, seminar je bio posvećen temi sećanja.

Tokom celog programa, polaznici se upoznaju sa osnovama akademskih veština i naučnog pisanja – koje vežbaju putem pisanja: prikaza knjiga, seminarskih radova i stilskih vežbi.

Pratite naše aktivnosti i na https://www.instagram.com/dru.hum/

Rukovodilac: Ivan Mileković i Marta Đorđević

U Petnici sam od 2015. godine, prvo kao polaznik na programu istorije – zatim kao saradnik na programima istorije i kombinovanih nauka, a od 2022. rukovodim programom društveno-humanističkih nauka. Pored toga, trenutno završavam studije istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Iskustvo u Petnici mi je pomoglo da razumem šta je to nauka (ne samo istorija, već i društveno-humanističke nauke uopšte), čime se one bave, a na kraju – pomoglo mi je da izaberem svoj put. Nadam se da će iskustvo u Petnici i budućim polaznicima podjednako značiti!

EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I HEMIJA

Program

Krećući se na skali dimenzija od nanometara (struktura atoma i hemijske veze), preko nekoliko mikrometara (svet ćelija, mirkoorganizama i biomakromolekula), do milimetara, centimetara i metara (biljni i životinjski svet) polaznici seminara Eksperimentalna biologija i hemija upoznaju se sa značajem multidisciplinarnosti i neraskidivom povezanošću ovih nauka. Idealan za srednjoškolce koji još uvek nisu potpuno sigurni gde tačno na ovoj skali leže njihova najveća interesovanja, EBH kroz eksperimente i teoriju pruža svojim polaznicima od svega po „malo“ i time im pomaže da formiraju i spoznaju svoje afinitete.

Pratite naše aktivnosti i na https://instagram.com/ebh_isp

Rukovoditeljke: Milica Perić i Kristina Petrović

Milica Perić

Prvi put bila sam polaznik LNŠ-a 2010. godine. Potom, u prvom razredu srednje škole, polaznik prvog ikada održanog EBH seminara, davne 2012. Do kraja srednje škole (2013-2015) polaznik na programu hemije. Tokom osnovnih studija (2015-2019) bila sam student saradnik na hemiji i EBH, a od početka master studija, do danas (2020-…) rukovodilac EBH i stručni saradnik na hemiji. Završila osnovne i master studije hemije na Hemijskom fakultetu BU, trenutno student doktorskih studija na Univerzitetu Fridrih Šiler u Jeni, u Nemačkoj, iz oblasti organske hemije. Zaposlena na fakultetu u Jeni kao asistent u nastavi. Zanimljivost: prohodala ispod trešnje u staroj, baš staroj Petnici 🙂

 

 

 

Kristina Petrović

U IS Petnica sam prvi put došla tek 2017. godine, tokom trećeg razreda srednje škole kao polaznik seminara Biologije. Nažalost sam, u oklevanju da nisam „dovoljno pametna”, odlagala prijavljivanje do poslednje šanse. Nakon prvog seminara mi je postalo jasno da Petnica nije samo mesto za izuzetno pametne, već pre svega za izuzetno zainteresovane i motivisane pojedince 🙂
Od brucoških dana sam asistent na programu Biologije, a od 2020. sam se priključila i ekipi seminara EBH koji sada i vodim zajedno sa Milicom. Tokom 2022. sam učestvovala u organizaciji Letnje naučne škole, čemu ću se rado posvetiti i narednih godina.
Paralelno sa radom u Petnici sam završila osnovne studije na Biološkom fakultetu u Beogradu, gde sam trenutno na master studijama iz oblasti Genomike. Planiram da u budućnosti uposlim stečena znanja iz molekularne biologije i bioinformatike, zajedno sa parom terenskih cokula, i doprinesem spoznavanju biodiverziteta i konzervaciji ugroženih vrsta.

 

 

 

ELEKTRONIKA

Program

Program elektronike je nakon pauze ponovo počeo sa radom u toku 2022. godine. Fokus programa je na elektronici, hardver dizajnu i praktičnom radu. Kako elektronika ima primene u skoro svim naučnim i inženjerskim oblastima, cilj je da se ta prednost maksimalno iskoristi kroz multidisciplinarne teme, projekte i saradnju sa ostalim programima.

Polaznici imaju priliku da na zimskom seminaru čuju fundamentalna predavanja iz elektrotehnike, merenja, fizike i matematike i na letnjem seminaru niz naprednih i veoma različitih predavanja od strane eksperata iz industrije i istraživača iz akademije. Tokom letnjeg seminara radi se i na realizaciji praktičnih projekata iz oblasti elektronike, mehatronike i robotike.

Pratite naš rad i na https://www.instagram.com/ele.petnica/, a korisne materijale i naše projekte objavljivaćemo na https://github.com/Elektronika-u-Petnici

Rukovodioci: Stevan Golubović

Stevan Golubović

Na prvi seminar u Petnici kao polaznik došao sam na Letnju naučnu školu 2010. Nakon toga, posle dosta dvoumljenja između elektronike i astronomije, postao polaznik (kasnije i saradnik) na programu astronomije i bio aktivan u Petničkoj meteorskoj grupi. Imam jako široka interesovanja pa sam dosta vremena provodio i na drugim šrogramima i pomagao gde god je bilo prostora za primenu elektronike u projektima. Studirao sam elektroniku. Prvi posao mi je bio u oblasti mobilne robotike/mehatronike; pošto mi se to jako dopalo, osnovao sam svoju firmu koja se bavi pružanjem inženjerskih usluga i proizvodnjom baš u tom polju što mi je omogućilo da radim na puno različitih projekata i rešavanju problema iz oblasti elektronike i mašinstva.

 

 

 

FIZIKA

Program

Program fizike održava seminare za polaznike koji su prvi put u stanici (mlađi polaznici) i one koji su već ranije pohađali seminare (stariji polaznici).

Prvi seminar za mlađe polaznike je namenjen upoznavanju polaznika sa time kako izgleda naučni rad i proučavanje naučne literature, kroz seminarske radove na zadatu temu. Takođe, ovo iskustvo omogućava polaznicima da unaprede svoje veštine prezentovanja pred publikom kroz prezenatcije naučenog. Na drugom, letnjem, seminaru za mlađe polaznike, polaznici se upoznaju sa eksperimentalnim metodama kroz vođene laboratorijske vežbe a nakon toga rade projekat u trajanju od nekoliko dana koji se radi samostalno ili u paru. Kroz ceo ciklus seminara sa održavaju različita naučno-popularna i stručna predavanja od strane drugih saradnika i kolega sa domaćih i inostranih univerziteta, kako bi polaznici stekli uvid u to čime se fizika bavi u moderno vreme i stekli teorijske znanja za kasnije bavljenje istom.

Seminari za starije polaznike se baziraju na radu na celogodišnjem projektu, koji polaznici predlažu, a zatim potpuno definišu u dogovoru sa saradnicima na prvom seminaru. Pre početka samog ciklusa, polaznici predlažu ideju za rad, nakon čega saradnici daju svoje mišljenje i u saradnji sa polaznicima dolaze do finalne ideje. Nakon toga, fokus je na radu na projektu, mada se u toku seminara i dalje održavaju naučno-popularna i stručna predavanja, višeg nivoa nego na seminaru za mlađe polaznike. Nakon završenog projekta, polaznici se pripremaju za Petničku konferenciju uvežbavajući prezentovanje.

Pratite naše aktivnosti i na https://www.instagram.com/fizikalci/

Rukovodioci: Ana Knežević i Nikola Petreski

 

 

Nikola Petreski

U Petnicu sam prvi put došao 2016. godine u prvoj godini srednje škole. Nakon dve godine sam izabran za mlađeg saradnika na Letnoj naučnoj školi u Petnici, a nakon toga i kao mlađi saradnik na seminaru fizike. Od ove godine zajedno sa Matejom Jovanovićem vodim program fizike.
Student sam četvrte godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu na smeru za Biomedicinski i ekološki inžinjering.
Kao polaznik razvio sam interesovanje za istraživački rad i nauku, koji težim da prenesem i na nove polaznike.

Pratite moj rad i na http://linkedin.com/in/nikola-petreski-27893013b

GEOGRAFIJA

Program

Cilj seminara je da upozna polaznike sa procesom geografskih istraživanja i osnovnim geografskim znanjima neophodnim da bi mogli da istražujemo geo-prostor.
Važan deo vežbi na seminaru čine prikupljanje i obrada podataka. Naš program se posebno fokusira na, između ostalog, terensko merenje i kartiranje (rad sa laserskim daljinomerom, kompasom i kartom), daljinsko detektovanje (snimanje dronom/LiDAR-om), fotogrametriju, izradu 3D modela terena, kao i hidrološka, klimatološka i demografska merenja i obradu dobijenih podataka..
Takođe, kroz seminar dajemo osvrt na korake koje je moguće uraditi nakon razumevanja uticaja određene pojave i procesa na životnu sredinu i ljude, kao što su modelovanje i predviđanje, planiranje, kao i metode za prilagođavanje promenama u prostoru i vremenu.

Pratite naše aktivnosti i na https://geografijaupetnici.wixsite.com/ggrup

Rukovodioci: Elena Tadić i Luka Đurović

Elena Tadić

Prvi put sam u IS Petnicu došla kao polaznik seminara Plava planeta 2015. godine. Od 2017. godine aktivno se bavim radom na programima u stanici, a od 2021. godine kao rukovodilac programa geografije. Trenutno sam student doktorskih studija – geografske nauke na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, kao i student 4. godine zaštite životne sredine na Univerzitetu Edukons. Svoje slobodno vreme najviše volim da provodim u prirodi, te često idem na planinarenje ili putovanja.
Verujem da je veoma bitno upoznati svet oko sebe, kako bi mu se najbolje prilagodio i iskoristio njegove prednosti, te je geografija, zajedno sa ostalim geo-naukama, veoma bitna za svakodnevni život. Mi se na seminaru trudimo da što više stvari polaznici iskuse upravo na terenu, u prirodi, gde stečeno znanje sa seminara i iz škole mogu da primene u rešavanju različitih zadataka i problema.

Pratite moj rad i na https://www.linkedin.com/in/elena-tadic

GEONAUKE

Program

Program geologije u Istrazivačkoj stanici Petnica osnovan je 1990. godine. Pet godina nakon toga, 1995. osnovan je i program hemije voda. Ova dva programa imala su odvojene seminare za mlađe polaznike, dok su seminari za starije polaznike organizovani zajedno. Od 2005. godine, programi se ujedinjuju i tako nastaje program Geologije i hidrohemije kakav poznajemo danas. Za mlađe polaznike organizuju se zimski i letnji seminari, jesenje radionice, dok za starije polaznike organizujemo i prolećne radionice.

Na našem programu polaznici se upoznaju sa osnovama geoloških naučnih disciplina kao što su paleontologija, tektonika, istorijska geologija, stratigrafija i mnoge druge. Osim toga polaznici imaju priliku da dođu u prvi kontakt sa inženjerskim geološkim disciplinama kao što su hidrogeologija, geotehnika i geofizika.

Tokom seminara polaznici imaju priliku da čuju veliki broj predavanja iz oblasti geologije i hidrohemije. Osim toga u sklopu seminara organizuje se veliki broj terenskih aktivnosti u vidu izleta u okolini stanice i široj okolini Valjeva. Stariji polaznici imaju mogućnost da se bave istraživanjima na terenu i u laboratoriji. Istraživački radovi naših polaznika se bave savremenom evolucijom reljefa, mineralnim sirovinama, zagađenjem podzemnih i površinskih voda i mnogim drugim zanimljivim istraživačkim pitanjima.

Pored istraživanja koja su vezana za oblast geologije, naši polaznici imaju priliku da se bave i hidrohenijskim istraživanjima. Prelep spoj geologije i hemije. Na prvi pogled te dve discipline nemaju nikakvu dodirnu tačku, ali kada se malo više približimo nauci shvatamo da te dve discipline nikako ne mogu da se odvoje. Polaznici programa Geonauka razvijaju multidisciplinarnost od prvog dana dolasna u stanicu. U školi nemaju priliku da tako nešto probaju, zato smo ponosni na svaki aspekt našeg seminara.

Pratite naše aktivnosti i na https://www.instagram.com/geoisp/

Rukovodioci: Maša Vulović i Aleksa Vizi

Maša Vulović

Moje ime je Maša, rođena sam u Beogradu, 1999. godine. Živim na Avali, gde sam završila Osnovnu školu „Vasa Čarapić“. Došlo je vreme da se upiše srednja škola, međutim nisam bila sigurna da li je Geološka i hidrometeorološka škola „Milutin Milanković“ u tom trenutku bila pravi izbor za mene. Kada sam došla u Istraživačku stanicu Petnica, kao polaznik 2016. godine, na program Geonauka, shvatila sam da je srednja škola bila pravi izbor, a da je hidrogeologija nauka kojom želim da se bavim čitavog života. Logičan sled događaja jeste upisivanje Rudarsko-geološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Nijednog momenta nisam zažalila zbog svojih izbora. Trenutno sam master student na departmanu za hidrogeologiju, iako sam krenula
inženjerskim putem ljubav prema nauci sam razvila zahvaljujući Petnici. Svoje prve korake u Petnici sam napravila 2016. godine. Tih devet godina, koliko sam trenutno u stanici, prošlo je brzinom svetlosti, a iza sebe sam ostavila dva samostalna istraživačka rada kao polaznik. Ubrzo sam postala i saradnica na istom programu, gde sam imala priliku da budem mentor na sedam polazničkih radova. Trenutno se nalazim na poziciji rukovodioca programa  Geonauka, zajedno sa kolegom Aleskom Vizijem. Petnica je mesto na kom sam naučila mnogo zanimljivih stvari i bavila se različitim aktivnosti koje su mi razvile duh istraživača, ponosno mogu da kažem da sam srećna što sam deo Petničke ekipe!

HEMIJA

Program

Tokom godine program hemije realizuje seminare za mlađe (HEM N) i starije polaznike (HEM S), uživo u Petnici i u online formatu.

Seminari za nove polaznike (HEM N) su posvećeni polaznicima koji se prvi put susreću sa hemijom u Petnici. Kroz godišnji ciklus od tri seminara polaznici su upoznati sa osnovnim pojmovima Opšte i neorganske hemije, sa osnovnim pojmovima i metodama Analitičke hemije i strukturnih instrumentalnih metoda, osnovnim tehnikama laboratorijskog rada, primenom metoda na realnim uzorcima, sa planiranjem i postavkom eksperimenta, prikupljanjem, obradom i predstavljanjem dobijenih rezultata merenja, pisanjem izveštaja o realizovanim vežbama, pravljenjem prezentacija i prezentovanjem urađenih vežbi. Bitni segmenti programa su i predavanja iz medicinske hemije, hemije kompleksnih jedinjenja, elektrohemijskih metoda, molekulski obeleženih polimera, kao i izrada zadataka, korišćenje stručne literature, pisanje i prezentovanje seminarskih radova, primena računara.

Seminare za stare polaznike (HEM S) pohađaju uglavnom polaznici koji su prethodne godine bili na programu hemije za nove polaznike ili su bili polaznici programa EBH. Kroz godišnji ciklus od četiri seminara polaznici su upoznati sa novim temama i istraživanjima iz organske hemije, biohemije, elektrohemije, supramolekulske hemije, zatim sa savremenim instrumentalnim metodama analize. Posebna pažnja je posvećena metodološkoj pripremi polaznika kao i samoj realizaciji istraživačkih radova tokom letnjih seminara. Realizuju se i predavanja na teme koje reprezentuju interdisciplinarnost naučnih istraživanja (fotosvičevi, metalno-organske umrežene strukture, zelena hemija….) koje će potencijalno dati nove mogućnosti za teme istraživačkih radova polaznika za seminare naredne godine.

Pratite naše aktivnosti i na https://www.facebook.com/isphemija

Rukovodioci: Nina Jevtić i Ivan Borković

Nina Jevtić

Rođena sam u Valjevu 1962. godine. Završila sam Hemijski fakultet, Univerziteta u Beogradu (smerovi – nastava hemije i biohemija) i diplomirala na smeru Nastava hemije. U Petnici sam od 1990. zaposlena kao Rukovodilac programa hemije. Osim toga, bila sam i Koordinator programa za stručno usavršavanje nastavnika na programima u ISP i rukovodilac seminara za nastavnike hemije, vodila sam i specijalizovane seminare za učitelje i nastavnike, seminare za valjevske osnovce i osnovce Kolubarskog okruga, seminare za osnovce i srednjoškolce u okviru programa Naučni dan, Letnju naučnu školu 2020, specijalizovane programe za studente i bila koordinator LNŠ 2022. Član sam Upravnog odbora Petnice od 2021. godine.

Ponosna sam na generacije mladih koji su prošli kroz razne petničke programe, posebno na polaznike programa hemije.

 

 

 

 

ISTORIJA

Program

Program istorije odvija se u dva ciklusa, za starije i mlađe polaznike.

Mlađi polaznici se na zimskom seminaru upoznaju sa osnovnim pojmovima istorijske nauke. Pored toga, sa njima se raspravlja šta razlikuje istoriju od pseudoistorije, i kako prepoznati stranputice istorijskog revizionizma. Na letnjem seminaru se polaznicima predstavljaju različiti pristupi proučavanju prošlosti. U toku oba seminara polaznici samostalno rade na zadacima spram svojih interesovanja.

Stariji polaznici se na zimskom seminaru obučavaju da kritički proučavaju arhivsku građu. Duži, letnji seminar posvećen je raznolikim izvorima: antičkim, srednjovekovnim, savremenim (štampa, memoari). Polaznici u grupama rade na građi i okušavaju se u istoriografskom poslu.

Van Petnice, mlađi polaznici su angažovani pisanjem seminarskog rada, prikaza knjige i mesečnih izveštaja o kulturi u njihovom mestu. Stariji polaznici su posvećeni radu na samostalnim istraživačkim projektima u lokalnom arhivu ili biblioteci i mesečnoj analizi istoriografskih članaka.

Pratite naše aktivnosti i na https://instagram.com/istorija.petnica

Rukovodilac: Vukašin Zorić

Vukašin Zorić

Rođen sam u Novom Sadu, gde sam završio osnovnu i srednju školu. U Petnicu sam došao 2012. kao polaznik programa istorije. Istoriju sam završio u Beogradu (2019) kao student generacije, i masterirao je 2020. Od tad sam doktorand na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde sam i zaposlen kao istraživač saradnik. Program u ISP vidim kao jedinstvenu priliku da se polaznici upoznaju sa time što istorija kao nauka jeste, i da naprave svoje prve poduhvate sledeći principe zanata istoričara.

Pratite me i na https://instagram.com/zoric.v

 

 

KOMBINOVANE NAUKE (tzv. Sveminar)

Program

Program kombinovanih nauka održava se u dva navrata tokom jednog petničkog ciklusa. Polaznici na prvom seminaru imaju priliku da se upoznaju da osnovima metodologije društvenih i prirodnih nauka, kao i da probaju da spoje svoja široka interesovanja upoznavanjem sa multidisciplinarnim pristupima u naučnom radu. Nakon ovog seminara polaznici počinju da utvrđuju koje im se oblasti najviše sviđaju, ali i koje oblasti im se ipak ne sviđaju. Dalje usmeravanje interesovanja naši polaznici imaju priliku da nastave na drugom seminaru, gde su pored intenzivnog predavačkog programa polaznici imaju priliku i da sprovode svoja interdisciplinarna istraživanja u grupama. Tokom drugog seminara imaćete priliku da učite u raznolikim oblastima o još raznolikijim temama. Prethodnih godina smo, između ostalog, učili o fotosintetičkim pigmentima, kako proveravamo ispravnost voda, kakve su optičke odlike soja sosa, pa i kako računamo fraktalnu dimenziju papira. Polaznici kombinovanih nauka rade kako na terenu, tako i u laboratorijama, i uče da u praksi koriste istraživačke alatke prirodnih i društvenih nauka. Svake godine program seminara kombibnovanih nauka prilagođavamo interesovanjima naših polaznika i stvaramo sadržaj koji ima za cilj inspirisanje multidisciplinarnosti i naučne saradnje.

Pratite naše aktivnosti i na https://www.instagram.com/sveminar/

Rukovodilac: Aleksandar Milovanović

 

 

LINGVISTIKA

Program

Na programu lingvistike u Petnici polaznici_ce imaju priliku da saznaju šta sve to lingvistika jeste, šta nije i šta može da bude. Stoga, krećući od teorijskih osnova nauke o jeziku, polaznici_ce našeg seminara upoznaju se sa istorijskim razvojem lingvistike dolazeći do njenih trenutno aktuelnih teorija. Takođe, uz pomoć predavača i predavačica sa različitih instituta i univerziteta dobijaju i uvid u lingvističke poddiscipline poput psiholingvistike, razvojne psiholingvistike, sociolingvistike, neurolingvistike, kognitivne lingvistike, teorije usvajanja drugog jezika i drugih njihovih srodnica. Polaznici_ce otkrivaju onu osnovnu, ali i onu širu lingvističku literaturu, te način prikazivanja osnovnih lingvističkih pojmova. Zatim, opremljeni ovim osnovnim znanjima, upuštaju se u (kompresovani) istraživački proces kroz mentorisano sprovođenje psiholingvističkih, razvojnopsiholingvističkih i sociolingvističkih eksperimenata. A kako je važno o svemu ostaviti i pisani trag, polaznici_e uče kako da ga ostave o svojim istraživanjima. Pored toga, polaznici_ce se oprobavaju i u pretraživanju korpusa – velikih skupina jezičkog materijala veoma značajnih za jezička istraživanja, te se upoznaju i sa formalnim pristupom analizi rečenične strukture kroz primer generativističke teorije.

Rukovoditeljke: Isidora Dekić i Tijana Radović

Isidora Dekić

U Petnicu sam prvi put došla 2014. kao polaznica programa lingvistike, a korukovodilica istog programa sam postala 2020. godine. Završila sam osnovne studije Engleskog jezika i književnosti, a kako me je Petnica uvek učila da je ključ (svega) u inter-, intra- i multidisciplinarnosti, rešila sam da to primenim i u svom formalnom obrazovanju, pa sam krenula putem primene računarstva u društvenim naukama kroz istoimene master studije. Sada radim u timu za veštačku inteligenciju jedne novosadske firme gde se zanimamo obradom prirodnih jezika.

Petnicu i program lingvistike vidim kao pravo mesto za sve (nas) koji vole (ili volimo) pitanje Zašto?, imenicu i pojam sistem, i fantastičnu sposobnost zvanu Jezik – baš onu koja generiše ovo što ja pišem, sistemski, onu koja dekodira ono što vi čitate, sistemski, a zašto (i kako) to radi – pozivam zaintrigirane da nam se pridruže, pa da se zajedno pitamo i (pokušamo da) odgovorimo na to.

 

Tijana Radović

Ćao! Ja sam Tijana. Sa lingvistikom sam se upoznala 2014. godine, kada sam prvi put došla u Petnicu kao polaznica programa lingvistike, i budući da mi se jako dopalo sve što smo radili na seminaru, odlučila sam da upišem osnovne studije opšte lingvistike sa španskim jezikom. Dok sam bila na osnovnim studijama dolazila sam u Petnicu kao mlađa saradnica, potom tokom master studija kao stručna saradnica, a 2020. godine postala sam i korukovodilica. Trenutno sam na doktorskim studijama Veštačke Inteligencije i bavim se obradom prirodnih jezika, koja spada u oblast računarske lingvistike. Volim da igram asocijacije, istražujem i družim se.

MATEMATIKA

Program

Nastojimo da učesnicima prikažemo matematiku iza jednačina, formula i šablona i učinimo je zanimljivom i intrigantnom. Jer matematika je lepa, korisna, zanimljiva, laka, …

Upućujemo učesnike u to kako izgleda baviti se matematikom kao naukom (a i naukom uopšte), kroz razgovore s njima na temu šta je to naučni rad, kako se piše naučni rad, šta su naučni časopisi, SCI-lista, KoBSON, kako izgleda proces recenzije naučnog rada, šta su naučne konferencije, kako se izlaže na naučnim konferencijama itd.

Stariji polaznici dobijaju priliku da kroz projekte koji se rade tokom cele godine, a koji su često zapravo mali naučni radovi u kojima polaznici postižu neke originalne rezultate, direktno iskuse osećaj neposrednog učešća u stvaranju matematike.

Pored rada na projektima, jedan petnički dan, u proseku, obuhvata nekoliko sati vežbi i/ili predavanja (na razne matematičke teme koje se ne obrađuju u redovnoj nastavi; vrlo često su to izlaganja bazirana na nekim savremenim problemima i rezultatima dobijenim u poslednjih nekoliko godina, pa učesnici stiču uvid u to kakva je matematika koja je danas aktuelna), dok je ostatak popunjen različitim rekreativno zabavnim aktivnostima (koje mogu biti matematičke: tim-bilding, matematičke igre, problem dana…, kao i nematematičke: kvizovi sa drugim seminarima, izleti, sportske aktivnosti…).

Rukovoditeljke: Milica Maksimović i Milena Jelić

PSIHOLOGIJA

Program

Polaznici koji prvi put dolaze na program psihologije upoznaju se sa izgledom i svrhom naučnog metoda uopšte, ali i specifično u oblasti psihologije, kroz predavanja iskusnih istraživača iz oblasti kognitivne, kliničke, socijalne psihologije, kao i psihologije opažanja, ličnosti i učenja. Nakon upoznavanja sa teorijskim pojmovima na prvom, polaznici na drugom seminaru sprovode svoja istraživanja, replicirajući poznata psihološka istraživanja.

Polaznici kojima je druga, treća ili četvrta godina na programu psihologije imaju priliku da osmisle svoju originalnu istraživačku ideju, a zatim da isplaniraju tok istraživanja te da ga i (skoro) samostalno realizuju. Tokom godine polaznicima se predstavljaju i specifičnije teme iz psihologije i srodnih oblasti (npr. odnos kognicije i emocija, matematička anksioznost, bihevioralna genetika, ponašanje kod životinja, iluzije opažanja daljine).

Ceo proces rada sa mlađim i starijim polaznicima upotpunjuju mlađi saradnici (studenti osnovnih i master studija psihologije) koji tokom godine polaznicima organizuju veliki broj interaktivnih predavanja, radionica i diskusija, ali i nezaobilaznih filmskih večeri.

Rukovoditeljka: Sara Anđelić

Sara Anđelić

Ćao, ja sam Sara. U septembru 2014. godine kada sam dobila Psihologiju u školi, u jednom dahu sam pročitala udžbenik za taj predmet i shvatila da će mi biti dosadno tokom ostatka školske godine. Za rešenje tog problema je pun pogodak bio moj prvi dolazak u Stanicu nekoliko meseci kasnije – dobila sam mnogo novih informacija i odgovora, ali i dvostruko više otvorenih pitanja, kao i naviku da takva pitanja i sama postavljam. Na seminarima psihologije sam tako tri godine u ulozi polaznice učila, isprobavala, pokušavala, grešila, družila se i shvatala da saznanju nikad kraja. Ohrabrena time, upisala sam studije psihologije i tokom njih još tri godine učestvovala na programu u ulozi saradnice. Sada sam na prvoj godini doktorskih studija, pogađate, psihologije i takođe na prvoj godini svog petničkog staža u ulozi rukovoditeljke programa. Tim sjajnih, posvećenih i vrednih saradnika i ja se trudimo da polaznicima dajemo odgovore po koje su došli, ali i, važnije, da ih obučimo kako da do odgovora sami dođu. Kao što rekoh, to je odličan lek protiv dosade.

RAČUNARSTVO

Program

Program računarstva ima dvije grupe polaznika – jednu grupu čine polaznici kojima je to prva godina u kojoj prisustvuju seminarima, a ostali (druga, treća, četvrta godina na računarstvu) čine drugu grupu.

Polaznici prve grupe se u toku svojih aktivnosti upoznaju sa teorijskim osnovama mnogih oblasti, među kojima su: objektno orjentisano programiranje, arhitektura računara, operativni sistemi, funkcionalno programiranje, strukture podataka i algoritmi, digitalna elektronika, matematika, računarska grafika, mašinsko učenje, softversko inženjerstvo itd. Praktične aktivnosti upotpunjavaju teorijske, ali one dodatno obuhvataju i vježbe iz računarskih mreža, grafova – socijalnih mreža, računarske sigurnosti, analize i specifikacije korisničkih zahtjeva. Uz navedeno, polaznici timski pristupaju rješavanju jednog većeg implementacionog problema u računarstvu.

Polaznici druge grupe proširuju svoj pogled na nivoe apstrakcije u programiranju, kroz asemblersko programiranje (igrica i drugih programa) na raznim platformama, projektovanje procesora i dizajn instrukcijskog seta. Takođe, rade na svojim samostalno osmišljenim petničkim projektima uz pomoć svojih mentora – stručnih saradnika. Kroz rad na projektu, polaznici savladavaju naučno-istraživačke metode, ispravnu analizu i rješavanje raznih problema, kao i pisanje rada.

U odnosu na 2022. godinu, ove godine planiramo da održimo po tri seminara, za značajno veći broj polaznika.

Pratite naš rad i na https://www.instagram.com/rac_petnica/

Rukovodioci: Stefan Nožinić i Igor Šikuljak

Stefan Nožinić

U IS Petnica sam prvi put došao 2013. godine kao polaznik seminara računarstva. Od tada pa sve do kraja 2016. godine sam dolazio na program računarstva kao polaznik. Učestvovao sam na 3 konferencije „Korak u nauku“. 2017. godine sam postao saradnik na programu računarstva a bio sam i gostujući predavač na programu tehničkih nauka. Završio sam Fakultet tehničkih nauka, smer „Računarstvo i automatika“, Univerzitet u Novom Sadu. Zaposlen sam u kompaniji Nutanix koja se bavi razvojem distribuiranih softverskih sistema. Omiljena serija mi je Prison Break. Želja mi je da položim za dozvolu za profesionalno ronjenje. Smatram da Petnički sistem obrazovanja koji se sastoji od projektnog i mentorskog dela pogoduje i polaznicima i njihovim mentorima. Zaista verujem da svaki saradnik u Petnici ima mogućnost da mlađim generacijama promeni vidike i nekad čak i život na bolje i zbog toga me to uvek vraća da dolazim na to mesto.

Pratite moj rad i na https://fantastic001.github.io/

 

 

Igor Šikuljak

Prvi put sam došao u IS Petnicu u 2015. godini kada sam bio u drugom razredu srednje škole. Već u svojoj prvoj prijavi za petničke programe sam imao želju da budem pozvan na program Računarstva, što se i desilo. U toku tri godine dok sam bio polaznik Računarstva, realizovao sam dva projekta, od kojih je jedan predstavljen na Konferenciji. Od 2018. godine sam angažovan u ulozi saradnika na svom programu, a od aprila 2022. se nalazim na poziciji rukovodioca programa Računarstva. Student sam master studija Primjenjenih računarskih nauka na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Zaposlen sam na poziciji softverskog inženjera u kompaniji Continental Automotive Serbia, gdje se bavim pretežno sigurnosnim (cybersecurity) i arhitekturalnim aspektima dijagnostike na instrument tablama (instrument clusters).

Pratite moj rad i na https://www.linkedin.com/in/igor-sikuljak/

TEHNIČKE NAUKE

Program

Program pokriva svih 5 disciplina tehničkih nauka koje se izučavaju u Petnici (astronomija, elektronika, fizika, matematika i računarstvo) sa ciljem da polaznicima bolje objasni i približi svaku od njih. Čitav program se zasniva na interdisciplinarnosti i međusobnoj povezanosti svih nauka, i naš najvažniji cilj je da se upravo ta činjenica približi polaznicima.

Ciklus programa se uglavnom sastoji iz 3 seminara – zimskog, letnjeg i jesenjeg.

Na zimskom seminaru se upoznajemo sa teorijskim osnovama svake od oblasti, i seminar se skoro isključivo sastoji od raznoraznih predavanja koja se tiču jedne ili više disciplina koje seminar pokriva. Sem toga, polaznici na zimskom seminaru rade na seminarskim zadacima koji, kao i sve ostalo, za cilj imaju bolje upoznavanje sa oblastima, a i sa drugim polaznicima.

Letnji seminar je rezervisan za što više praktičnog rada iz svake od oblasti, gde na kraju seminara sve to zaokružimo jednim malim projektom.

Jesenji seminar je uglavnom tematski, i u zavisnosti od toga šta je aktuelno, može pokrivati baš svašta. Prošle godine smo imali kombinovani seminar sa svim ostalim seminarima C odeljenja, a pre dve godine smo se bavili istraživanjem podataka.

Pratite naš rad i na https://www.instagram.com/teh_seminar/

Rukovodioci: Nikola Bebić i Aleksa Tešić

Nikola Bebić

Moje petničko iskustvo počelo je 2014. godine, kad sam u prvom razredu srednje škole došao na zimski seminar računarstva. Na tom programu sam proveo sve četiri godine srednje škole. Od 2017. godine sam u ulozi saradnika na programu tehničkih nauka, od naredne godine i na programu računarstva, a od 2020. sam saradnik i na programu kombinovanih nauka. Od ove godine sa Aleksom zvanično vodim program tehničkih nauka. Osnovne studije računarskih nauka sam završio na prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, a master studije sam završio na EPFL-u u Švajcarskoj. Trenutno sam zaposlen u firmi Tenderly kao softverski inženjer, a pored toga radim na Notify Me startapu.

Pratite moj rad i na https://magija.rs

 

 

 

Aleksa Tešić

Prvi put sam došao u Petnicu 2015. godine kao polaznik programa računarstva. Od 2018. godine sam u ulozi saradnika i na programu računarstva i na programu tehničkih nauka, a od ove godine rukovodim programom tehničkih nauka. Završio sam informatički smer na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Trenutno sam zaposlen kao softverski inženjer u firmi Tenderly, takođe pored toga radim na svom startapu koji se zove Notify Me. Program tehničkih nauka vidim kao sjajnu početnu tačku za polaznike koje interesuju svi programi iz oblasti tehničkih nauka koje Petnica nudi, ali koji se još uvek nisu opredelili za neki od njih. Na programu negujemo interdisciplinarnost i trudimo se da pokažemo polaznicima kako se različite naučne discipline konstantno kombinuju.

Pratite moj rad i na https://notify-me.rs/

Svi programi se odvijaju na srpskom jeziku, a na njima mogu učestvovati učenici srednjih škola iz celog sveta. Konkurs za prijave se objavljuje na jesen/zimu za učešće u programima naredne godine.