Formalno

Formalno

Istraživačka stanica Petnica je nazavisna neprofitna organizacija registraovana kao udruženje građana sa oko 140 ravnopravnih osnivača.

Najviše upravno i kontrolno telo Stanice je Savet IS Petnica. Savet ima 22 člana iz redova iskusnih naučnih i javnih radnika i stručnjaka iz različitih oblasti koji su duži niz godina aktivno učestvovali u aktivnostima IS Petnica. Savet usvaja programe i izveštaje o radu, principe i pravila organizovanja obrazovnih aktivnosti, odlučuje o značajnijim investicijama i donosi druge odluke o strateškim pitanjima rada i razvoja Stanice.

Savet IS Petnica imenuje članove Upravnog odbora kao operativnog upravnog i nadzornog organa. Upravni odbor ima 9 članova. U ovom momentu (period 2014-2018) članovi Upravnog odbora su: prof. dr Jovan Radunović (predsednik), mr Zorana Gajić, dr Srđan Verbić, prof. dr Nevenka Đerić, dr Tanja Adnađević, Andrej Starović, Časlav Mijušković i, ispred kolektiva IS Petnica Nikola Božić i Srđan Janev.

Radom IS Petnica operativno rukovodi direktor Vigor Majić sa tri pomoćnika direktora – Nikola Božić (programski direktor), Branko Jakovljević (finansijski direktor) i Srđan Janev (tehnički direktor).

Vigor Majić

Direktor

vigor@petnica.rs

Nikola Božić

Programski direktor

nikola@petnica.rs

Branko Jakovljević

Finansijski direktor

zak@petnica.ra

Srđan Janev

Tehnički direktor

janev@petnica.rs

Rukovodioci programa ISP:

Za jedan broj naučnih oblasti koje IS Petnica pokriva svojim obrazovnim programima postoje posebne stručne komisije sastavljene od profesionalnih naučnih radnika i univerzitetskih nastavnika. Ove komisije raspravljaju i odlučuju o pitanjima tema i sadržaja obrazovnog rada, opreme i materijalnih uslova za odgovarajuće oblasti, izbora stručnih saradnika, predavača i sl.